Jämställdhet i USA efter Donald Trump

Joe Biden vann presidentvalet i USA 2020 och kommer att tillträda sitt ämbete den 20 januari 2021.Vad innebär detta för jämställdheten och specifika kvinnofrågor? Jag ska här försöka göra en jämförelse mellan Donald Trumps och Joe Bidens politiska ambitioner och inställning i dessa frågor.

Det är inte lätt att hitta någon uttalad vision angående jämställdhet då man söker på det som Donald Trumps administration publicerat på Vita Husets webbsida. Ämnet är inte alls prioriterat och har ingen egen flik.

Däremot går det att konstatera att Trump under sina fyra år vid ledningen avskaffat en mängd policys som hans företrädare Obama inrättade för att främja jämställdhet och motverka könsdiskriminering på  olika områden, bland annat inom den egna administrationen.

På olika sätt har Trump-administrationen arbetat för att begränsa tillgången till preventivmedel, möjlighet till billigare sjukvård för kvinnor och även styrt om pengar till antiabort-kliniker. Donald Trump är uttalat pro-life men har inte varit helt tydlig med vad detta kommer att innebära för kvinnans rätt till abort. Dock finns en rädsla för att aborträtten är på väg att begränsas. I dagsläget är abort tillåtet i alla delstater efter ett rättsprejudikat från 1973 (Roe v. Wade). Farhågor finns att detta är på väg att luckras upp då Trump har tillsatt tre konservativa domare i Högsta Domstolen och starka konservativa krafter arbetar för att inskränka aborträtten. Det skulle kunna leda till att delstater med republikanskt styre själva kan besluta om att försvåra möjligheten till abort. 

Det som kanske har varit mest omtalat och som fått konsekvenser på global nivå, är Trumps presidentpolicy  the Global Gag Rule från 2017, som innebär att amerikanskt ekonomiskt bistånd ej längre får gå till organisationer som på något sätt arbetar med abortfrågan. Detta gäller även företag och organisationer inom sanitet, vatten och hygien som samarbetar med olika hälsoorganisationer i utvecklingsländer.

I Trumps valkampanj 2016 lovade hans dotter Ivanka Trump att kämpa för lika löner. Detta har dock ej uppfyllts och en del hävdar att Trump ligger bakom att lagstiftning mot könsdiskriminering i löneprocessen tagits bort. Enligt en rapport från Reuter (2018-11-29) har lönegapet ökat. Rapporten visar att kvinnor under en 15-årsperiod tjänar hälften av vad män gör. Trump vill även sänka den redan nu nästan obefintliga obetalda föräldraledigheten från 12 veckor till 6 veckor.

När det gäller transpersoners rättigheter så har det under Trumps tid i Vita Huset införts begränsningar på olika områden. Bland annat har det blivit svårare för transpersoner att få adekvat sjuk- och hälsovård och nyligen lades det fram ett lagförslag som innebär att hemlösa transpersoner kan avvisas från härbärgen.

Till skillnad från Trump, har Joe Biden en uttalad och omfattande agenda för att öka jämställdhet och motverka könsdiskriminering. Denna presenterar han på sin hemsida.

Agendan sträcker sig över alla delar av samhället såsom hälsa, utbildning, ekonomi med mera. Biden menar att kvinnor, i synnerhet svarta kvinnor, aldrig har haft någon rimlig möjlighet att avancera i samhället. Han anser att hans dotter är berättigad samma rättigheter och möjligheter som hans son. Vidare säger han att alla områden i samhället måste ha ett genusperspektiv, och han vill aktivt arbeta för att stärka kvinnors representation, ekonomi och säkerhet. Att Biden utsett Kamala Harris till sin vice-president är en tydlig signal på att han menar allvar med sin uttalade ambition att arbeta för en mer jämställd värld på alla områden.

Den nye presidenten har också varit tydlig med att han vill se sin administration avspegla det amerikanska samhället, och kommer därför att se till att öka representationen inte bara för kvinnor, utan även för andra ofta diskriminerade grupper.  Biden har en tydlig agenda för att stärka och utöka transpersoners rättigheter och säkerhet som han menar har motarbetats och underminerats under Donald Trumps administration.

I abortfrågan har Biden tydligt tagit ställning för kvinnans rätt till att själv bestämma över sin kropp och att få välja abort. Han vill också stärka det på federal nivå så att det ska gälla i hela USA.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Donald Trump på många områden har motarbetat och underminerat kvinnors och transpersoners rättigheter och att Joe Biden har en fundamentalt motsatt ambition. Om Biden får möjlighet att implementera sina politiska visioner, så kommer det att innebära att bland annat aborträtten stärks och att kvinnors och transpersoners intressen tas till vara och lyfts fram. Hur detta kommer att bli i praktiken är dock osäkert. Joe Bidens parti Demokraterna har i nuläget inte majoritet i senaten och detta medför att det kommer att bli svårt för Biden att kunna genomföra sin politik, men bortsett från realpolitiken så innebär Joe Bidens presidentskap ändå en förändrad attityd i dessa frågor, och detta är inte oväsentligt.

*Detta är en personlig presentation av enskild författare oberoende av A-recos riktlinjer.

Photo by Rom Matibag on Unsplash

+ posts

Lämna ett svar